1. ഇടുക്ക്

   • നാ. ദാരിദ്യ്രം
   • നാ. ലുബ്ധ്, പിശുക്ക്
   • നാ. വീതികുറഞ്ഞസ്ഥലം, രണ്ടെണ്ണത്തിനു നടുവില്‍ക്കൂടി ഞെരുങ്ങിമാത്രം പോകാവുന്ന വഴി, ദ്വാരം, മുടുക്ക്
   • നാ. വിള്ളല്‍, പിളര്‍പ്പ്
   • നാ. വേലിയില്‍ ഒരാള്‍ക്ക് കഷ്ടിച്ചുകടക്കത്തക്കവണ്ണവും എന്നാല്‍ കന്നുകാലികള്‍ക്കു കടന്നുവരാന്‍ സാധ്യമാകാത്തവണ്ണവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇടുങ്ങിയ വഴി
   • നാ. മൂല
   • നാ. കൊഞ്ചിന്‍റെ ഇറുക്കുകാല്
   • നാ. വിഷമം
X