1. ഇടുങ്ങുക

    "രണ്ടെണ്ണത്തിന്‍റെ ഇടയില്‍പ്പെട്ടു ഞെരുങ്ങുക; ഇടചുരുങ്ങുക"

      • ക്രി. ഞെരുങ്ങുക, വീതി (വലുപ്പം) കുറയുക, സങ്കോചിക്കുക
X