1. ഇടുപടി

    ഇടു-പടി

      • നാ. ഇടുങ്ങിയ പടിവാതില്‍
      • നാ. ഇടുകോല്‍
X