1. ഇടുപ്പ്

    "ഇടുങ്ങിയ ഭാഗം"

      • നാ. അരക്കെട്ട്, എളി
X