1. ഇടുവന

      • നാ. വിത്തിട്ടു വളര്‍ത്താവുന്നവ, ധാന്യങ്ങള്‍ (താരത, നടുവന)
X