1. ഇട്ചരം, ഇത്വരം

  സം. ഇട്-ചര, ഇത്-വര

   • നാ. എരുതാക്കാത്തതും തന്നിഷ്ടംപോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നതുമായ കാള, വരിയുടക്കാത്ത കാള
   • നാ. അഴിച്ചുവിട്ടപോത്ത്
 2. ഇത്വരം

  സം. ഇത്വര < ഇ-വര (ക്വരപ് പ്രത്യയം)

   • നാ. ഇട്ചരം
X