1. ഇട്ടപ്പുറം

    ഇട്ട(ല്‍)-പുറം

      • നാ. മുറ്റത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഉയര്‍ന്നപറമ്പ്
      • നാ. വളപ്പ്, പറമ്പ്
X