1. ഇട്ടല്‍

   • നാ. ഇട്ടപ്പുറം, മണ്‍കുന്ന്
   • നാ. പൂഴിക്കുന്ന
 2. ഈട്ടല്‍

  ഈടുക

   • നാ. സംഭരിക്കല്‍, സമ്പാദിക്കല്‍
X