1. ഇട്ടിക്കണ്ടപ്പന്‍

      • നാ. ഒരിനം നെല്ല്
      • നാ. യാത്രക്കളിയിലെ കയ്മളുടെ പേര്
X