1. ഇട്ടുപടിപ്പാട്ടം

    ഇട്ടുപടി-പാട്ടം

      • നാ. ഒരു പഴയ ഭൂവുടമ സമ്പ്രദായം, തിരുവിതാംകൂറിന്‍റെ ചിലഭാഗങ്ങളില്‍ നിലവിലിരുന്നത്
X