1. ഇട്ടുരുട്ടി

    ഇട്ട്-ഉരുട്ടി

      • നാ. ചെറിയ മണ്‍ഭരണി, വെള്ളബ്ഭരണി
X