1. ഇത:പരം

    സം. ഇത:-പരം

      • അവ്യ. ഇതിനുമേല്‍, ഇതിനുശേഷം
X