1. ഇത:പര്യന്തം

    സം. -പര്യന്തം

      • അവ്യ. ഇത്രവരെ, ഇതുവരെ
X