1. ഇതം

  < സം. ഹിത

   • നാ. സന്തോഷം
   • നാ. ഇഷ്ടം, സൗകര്യം, എത്രം
   • നാ. കുശലത, സുഖം
   • നാ. പഥ്യം, ശ്രഷ്ഠം, മനോഹരം
 2. ഇദം

  സം. ഇദം

   • സ.നാ. പ്ര. പു., ഏ.വ., നപും. ഇത്, ഈ
X