1. ഇതരഥാ

    സം. ഇതര-ഥാ

      • അവ്യ. മറ്റൊരുവിധത്തില്‍, മറിച്ച്
X