1. ഇതരന്‍

  സം.

   • സ.നാ. അന്യന്‍
   • സ.നാ. നാ. നീചന്‍
   • സ.നാ. ആജ്ഞാചക്രത്തിലെ ശിവന്‍
X