1. ഇതരാപേക്ഷ(ക)

    സം. -അപേക്ഷ(ക)

      • വി. മറ്റൊന്നിനെ അപേക്ഷിച്ചുള്ള
X