1. ഇതരേതരം

    സം. ഇതര-ഇതരം

      • അവ്യ. അന്യോന്യം, പരസ്പരം, തമ്മില്‍ത്തമ്മില്‍
X