1. ഇതള്‍

      • നാ. പൂവിന്‍റെ ദളം
  2. ഈത്തള്‍, ഇതുകള്‍, ഈത്തുങ്ങള്‍, ഇവറ്റകള്‍, ഇവത്തുങ്ങള്‍ (അനാദരസൂചകം)

      • നാ. ബ.വ. ഇവര്‍, ഈ ആളുകള്‍
X