1. ഇതവിയ

    ഇതവുക

      • വി. ചേര്‍ച്ചയുള്ള
      • വി. ഹിതമായ, യോജിപ്പുള്ള, പ്രിയമുള്ള, സുഖകരമായ. ഭംഗിയുള്ള, നല്ല
X