1. ഇതസ്തത:

    സം. ഇത:-തത:

      • അവ്യ. അങ്ങിങ്ങ്, എല്ലാടവും
X