1. ഇതികഥാ

    സം. ഇതി-കഥാ

      • നാ. കഴമ്പില്ലാത്ത വാക്ക്, നിരര്‍ഥകമായ പറച്ചില്‍
X