1. ഇതികരണീയ

    സം. ഇതി-കരണീയ

      • വി. ഇന്നവിധത്തില്‍ ചെയ്യേണ്ട, ഇതികര്‍ത്തവ്യ
X