1. ഇതിമാത്രം

    സം. -മാത്രം

      • അവ്യ. ഇത്രത്തോളം, ഇത്രമാത്രം, ഇത്രയും
X