1. ഇതിവൃത്തം

    സം. ഇതി-വൃത്ത

      • നാ. സംഭവം
      • നാ. കഥാവസ്തു, പ്ലോട്ട്
X