1. ഇത്

   •   അടുത്തുള്ള വസ്തുവിനേയോ, ജന്തുവിനേയോ ഗുണക്രിയകളേയോ മറ്റോ നിര്‍ദ്ദേശിക്കാന്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം. (പു.) ഇവന്‍
   •   ക്രിയാശബ്ദത്തോടു ചേര്‍ത്ത് പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന നപും, പ്ര. പു. പ്രത്യയം. ഉദാ: ചൊന്നിതുമഹര്‍ഷി. ചോദ്യത്തിലും പ്രത്യേക നിര്‍ദേശത്തിലും മറ്റും ഇവന്‍, ഇവള്‍, ഇവര്‍ എന്ന അര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം. ഉദാ: ഇത് ആരാണ്? ഇതു നാരായണി
   •   വാക്യാര്‍ഥത്തിനു പകരം നില്‍ക്കുന്ന ശബ്ദം. ഉദാ: ഇത് ശരിയാണ്
   •   ചില കാലവാചിശബ്ദങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇത് "ഇ" എന്നു മാറുന്നു. ഉദാ: ഇതുനേരം = ഇന്നേരം
 2. ഇത1

   • നാ. മുള, നാമ്പ്, ശാഖ
   • നാ. തളിര്
   • നാ. ചെറിയവേലി
   • നാ. എലുക
 3. ഇത2

   • വ്യാ. ഇതാ
 4. ഇത3

  സം. < ഇ

   • വി. പ്രാപിച്ച, പോയ, പരേത (പര-ഇത); പ്രത (പ്ര-ഇത) ഇത്യാദിപദങ്ങള്‍ കാണുക
 5. ഇത4

   •   "ഇതയ്ക്കുക" എന്നതിന്‍റെ ധാതുരൂപം.
 6. ഇത:

  സം. ഇ-തസ്

   • അവ്യ. ഇതുഹേതുവായിട്ട്, ഇവിടെനിന്ന്
 7. ഇതാ

  < ഇത്-ആകുന്നു

   • വ്യാ. അടുത്തുള്ള ഒന്നിന്‍റെ നേര്‍ക്കോ തന്നിലേക്കോ ശ്രാതാവിന്‍റെ ശ്രദ്ധയെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം, ഇങ്ങോട്ടു നോക്കു എന്ന് ആശയം
   • വ്യാ. അല്പസമയത്തിനുള്ളില്‍, ഉടന്‍തന്നെ, ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ. ഉദാ: ഇതാപോകുന്നു
 8. ഇത്ത1

   • നാ. ഈത്ത
X