1. ഇത്തക്കുരിശ്

      • നാ. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആണ്‍കുട്ടികള്‍ കഴുത്തില്‍ ധരിക്കുന്ന ഒരിനം കുരിശ്
X