1. ഇത്തറ്റം

    ഇത്-അറ്റം

      • അവ്യ. ഇവിടംവരെ (വ്യവഹാരഭാഷ)
X