1. ഇത്തവ്വ്

  ഈ-തവ്വ്

   • നാ. ഈ അവസരം. സാധാരണ "ഇത്തവ്വില്‍" എന്ന് അവ്യയമായി പ്രറ്റോഗം
 2. ഇതവ്

  സം. ഹിത

   • നാ. ഇഷ്ടം, പ്രീതി
X