1. ഇത്താത്ത

      • നാ. ജ്യേഷ്ഠത്തി, ജ്യേഷ്ഠസഹോദരി
      • നാ. ജ്യേഷ്ഠന്‍റെ ഭാര്യ
X