1. ഇത്തി(ള്‍)ക്കണ്ണി

    ഇത്തിള്‍-കണ്ണി

      • നാ. ഇത്തിള്‍
      • നാ. അന്യനെആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ആള്‍
X