1. ഇനിയ

    ഇനിക്കുക

      • വി. മധുരമായ, ഹിതമുള്ള, മനോഹരമായ
      • വി. നല്ല, ഉത്കൃഷ്ടമായ, ഹൃധ്യമായ
X