1. ഇന്ദ്രാക്ഷം

    സം. -അക്ഷ

      • നാ. കര്‍ണമൂലങ്ങളില്‍ രണ്ടു ചുഴികളോടുകൂടിയ കുതിര
X