1. ഇന്ദ്രാനുജന്‍

    സം. -അനുജ

      • നാ. വിഷ്ണു, ഇന്ദ്രാവരജന്‍. (വാമനാവതാരത്തില്‍ വിഷ്ണു അദിതിയുടെ പുത്രനായി ജനിക്കുകയാല്‍)
X