1. ഇന്ദ്രായുധ

    സം. -ആയുധാ

      • നാ. മഴവില്ലുപോലെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തു പലനിറത്തില്‍ വരകളുള്ള ഒരുതരം അട്ട
X