1. ഇന്ദ്രാശ

    സം. -ആശാ "ഇന്ദ്രന്‍റെ ദിക്ക്, ഇന്ദ്രന്‍ അധിപതിയായ ദിക്ക്"

      • നാ. കിഴക്കുദിക്ക്
X