1. ഇന്ദ്രാശനം

  സം. -അശന

   • നാ. പണം
   • നാ. കുന്നി
   • നാ. ചെറുകമ്പ്, നെല്ല്
X