1. ഇന്ദ്രാശനി

    സം. -അശനി

      • നാ. ഇടിവെട്ട്
      • നാ. ഒരു ഔഷധ ചൂര്‍ണം
X