1. ഇന്ദ്രാശ്വം

    സം. -അശ്വ

      • നാ. ഇന്ദ്രന്‍റെ കുതിര, ഉച്ചൈശ്രവസ്സ്
X