1. ഇന്ദ്രാസ്ത്രം

    സം. -അസ്ത്ര

      • നാ. ഇന്ദ്രനെ അധിഷ്ഠാന ദേവതയായി സങ്കല്‍പിച്ചുകൊണ്ട് മന്ത്രം ജപിച്ചുവിടുന്ന അസ്ത്രം
X