1. ഇന്ദ്രിയം

    സം.

      • നാ. ശബ്ദസ്പര്‍ശാദികള്‍ അറിയുവാനോ വചനാദാനാദിക്രിയകള്‍ ചെയ്യുവാനോ ഉള്ള കരണം (അവയവം)
X