1. ഇന്ദ്രിയഗോചര

    സം. ഇന്ദ്രിയ-ഗോചര

      • വി. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍കൊണ്ടറിയാവുന്ന, ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കു വിഷയമായ
X