1. ഇന്ദ്രിയഗ്രാമം

    സം. ഗ്രാമ

      • നാ. കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്നീ അഞ്ചു ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍
X