1. ഇന്ദ്രിയജയം

    സം. -ജയ

      • നാ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കല്‍, ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം
X