1. ഇന്ദ്രിയജിത്ത്

    സം. -ജിത്

      • നാ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിച്ചവന്‍
X