1. ഇന്ദ്രിയജ്ഞാനം

    സം. -ജ്ഞാന

      • നാ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍വഴി ഉണ്ടാകുന്ന അറിവ്
X