1. ഇന്ദ്രിയദശകം

    സം. -ദശക

      • നാ. പത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ അഞ്ചും കര്‍മേഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ അഞ്ചും
X