1. ഇന്ദ്രിയപഞ്ചകം

    സം. -പഞ്ചക

      • നാ. കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, തൊലി എന്നീ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍
X