1. ഇന്ദ്രിയപരായണ

    സം. -പരായണ

      • വി. ഇന്ദ്രിയവിഷയങ്ങളില്‍ ആസക്തിയുള്ള, കാമാസക്തിയുള്ള
X