1. ഇന്ദ്രിയവസ്തു

    സം. -വസ്തു

      • നാ. ഇന്ദ്രിയപദാര്‍ഥം
X